Logotyp Miesięczny Indeks Koniunktury

Miesięczny Indeks KoniunkturyCzerwiec 2024

99.5
Wyjaśniamy:

MIK w czerwcu spadł m/m o 1,7 pkt. do poziomu 99,5 pkt. i po raz pierwszy w tym roku jest nieznacznie poniżej poziomu neutralnego (100,0 pkt.), co oznacza przewagę nastrojów negatywnych wśród firm.

MIK w czasie

MIK w czerwcu spadł m/m o 1,7 pkt. do poziomu 99,5 pkt. i po raz pierwszy w tym roku jest nieznacznie poniżej poziomu neutralnego (100,0 pkt.), co oznacza przewagę nastrojów negatywnych wśród firm. Obecny MIK ma najniższą wartość w tegorocznym badaniu, ale jest o 5,3 pkt. wyższy niż wartość w ubiegłorocznym odczycie czerwcowym (94,2 pkt.), który również odzwierciedlał przewagę nastrojów negatywnych. Jest też o 2,5 pkt. niższy od najwyższej tegorocznej wartości MIK odnotowanej w lutym. O spadku wartości MIK poniżej poziomu neutralnego w czerwcowym odczycie zadecydowała przewaga negatywnych ocen przedsiębiorców dla komponentów: inwestycje, wartość sprzedaży, nowe zamówienia oraz moce produkcyjne.

Dane do pobrania

Komponenty MIK

W czerwcowym odczycie wśród siedmiu obserwowanych komponentów MIK wartości trzech (zatrudnienie, wynagrodzenia, płynność finansowa) są powyżej poziomu neutralnego. Dwa z nich spadły m/m: zatrudnienie (104,1 pkt.; spadek m/m o 0,4 pkt.) oraz wynagrodzenia (113,7 pkt.; spadek m/m o 3,8 pkt.). Mimo rosnących kosztów zatrudnienia, nadal więcej firm zamierza zatrudniać, niż zwalniać pracowników, choć różnica w tym zakresie jest mniejsza od zanotowanej we wcześniejszych miesiącach br. Komponent dotyczący płynności finansowej wzrósł m/m o 5,3 pkt. do poziomu 126,7 pkt., co jest najwyższą jego wartością odnotowaną w br. Firmy, mimo dużej niepewności zdarzeń gospodarczych, są w dobrej kondycji finansowej. Jednak nie przekłada się to na wzrost inwestycji w firmach. Komponent inwestycji spadł m/m o 8,6 pkt. do poziomu 66,1 pkt. i jest najniższy od listopada 2022 r. (66,8 pkt.). W czerwcowym odczycie spadł m/m wskaźnik wartości sprzedaży o 8,0 pkt. do poziomu 87,3 pkt. Jego wartość jest najniższa w tegorocznych odczytach tego komponentu MIK. Także wartość wskaźnika liczby nowych zamówień spadła m/m o 4,0 pkt. do poziomu 89,6 pkt., będącego również najniższą wartością tego komponentu w br. Wartość komponentu moce produkcyjne nieznacznie spadła m/m (o 0,2 pkt.) do poziomu 97,5 pkt., wskazując na wzrost udziału firm posiadających zbyt dużych moce produkcyjne przy posiadanym portfelu zamówień i skali popytu.

Dane do pobrania

MIK wg wielkości firm

W czerwcu pozytywne nastroje przeważają wśród dużych i średnich przedsiębiorstw (odpowiednio 105,8 pkt.  i 102,0 pkt.), zaś negatywne w firmach małych (92,9 pkt.) oraz mikro (95,0 pkt.). Wartość MIK dla średnich firm wzrosła m/m o 2,2 pkt, zaś dla dużych spadła o 3,8 pkt. Wartość wskaźnika dla małych firm spadła m/m o 9,5 pkt., a dla mikroprzedsiębiorstw o 0,2 pkt.

Wzrost wartości MIK wśród średnich firm wynika z dobrej samooceny płynności finansowej, planów zwiększenia wynagrodzeń oraz zatrudnienia. Pozytywne nastroje w dużych przedsiębiorstwach (mimo spadku m/m wskaźnika) wynikają m.in. z dość dużego udziału przedsiębiorstw notujących zwiększoną liczbę nowych zamówień. Na spadek wskaźnika w małych przedsiębiorstwach wpłynął przede wszystkich brak inwestycji w aktywa materialne i niematerialne, a także przewaga firm odczuwających spadek wartości sprzedaży i liczby nowych zamówień nad deklarującymi ich wzrost.

Dane do pobrania

MIK wg branż

Czerwcowy odczyt MIK wskazuje na przewagę nastrojów pozytywnych w produkcji, branży TSL oraz w budownictwie (odpowiednio 104,8 pkt., 100,9 pkt. i 100,6 pkt.). Nastrojom negatywnym w handlu (98,2 pkt.) i usługach (92,9 pkt.) towarzyszył spadek m/m wartości indeksu odpowiednio o 5,1 pkt. i 11,9 pkt. Wartości MIK dla produkcji oraz TSL również spadły m/m (odpowiednio o 1,5 pkt. i 1,8 pkt.). Jedynie w budownictwie wartość odczytu wzrosła m/m o 5,2 pkt.

Poprawie wartości wskaźnika MIK w budownictwie towarzyszy wzrost wartości sprzedaży. Dość duży udział firm budowlanych wskazuje na zbyt małe moce produkcyjne, co przekłada się na plany zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz wynagrodzeń pracowników. Spadek wartości MIK wśród przedsiębiorstw produkcyjnych wiąże się z przewagą firm z odczuwanym spadkiem wartości sprzedaży i liczby nowych zamówień. Mimo spadku m/m wskaźnika MIK w branży TSL, obserwujemy więcej firm ze wzrostem niż ze spadkiem wartości sprzedaży Spadek wskaźnika MIK w handlu wynika przede wszystkim z przewagi firm nieinwestujących nad inwestującymi, a także z dwukrotnie większego odsetka firm ze spadkiem niż ze wzrostem wartości sprzedaży. Spadek wartości MIK dla usług wiąże się z bardzo niskim poziomem inwestycji – 75 proc. firm usługowych deklaruje brak inwestycji w ostatnich trzech miesiącach. Natomiast wartość sprzedaży i liczba nowych zamówień w większości firm usługowych nie zmalała m/m.

Dane do pobrania

W czerwcowym odczycie wartość MIK spadła nieznacznie poniżej poziomu neutralnego.

W czerwcowym odczycie wartość MIK spadła nieznacznie poniżej poziomu neutralnego. Jest niższa w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale wyższa niż czerwcowy odczyt z ubiegłego roku, który dość jednoznacznie wskazywał na przewagę negatywnych nastrojów wśród przedsiębiorców. O czerwcowym spadku wartości MIK zadecydowała przede wszystkim przewaga negatywnych ocen przedsiębiorców dotyczących inwestycji i wartości sprzedaży. Obserwujemy także spadek liczby nowych zamówień, co skutkuje większym udziałem firm z nadmiarem mocy produkcyjnych. Jednak przedsiębiorstwa dobrze oceniają swoją płynność finansową - aż 60 proc. firm wskazuje, że posiada środki finansowe pozwalające na funkcjonowanie powyżej 3 miesięcy. Dobra kondycja finansowa pozwala firmom planować zwiększenie zatrudnienia i wynagrodzeń, mimo że większość przedsiębiorstw nie przewiduje zmian w tych obszarach. Głównymi barierami w działalności firm są nadal koszty pracownicze, rosnące ceny energii oraz niepewność sytuacji gospodarczej. Te czynniki mogą wpływać na skłonność do gromadzenia kapitału i niechęć do inwestycji - dwie trzecie badanych przedsiębiorstw deklaruje brak inwestycji w aktywa materialne i niematerialne.

W kolejnych miesiącach, wraz z trwaniem sezonu letniego, można spodziewać się wzrostu aktywności w branżach budowlanej i usługowej, w tym turystycznej. Obecnie największy optymizm panuje w branży budowlanej – co trzecie przedsiębiorstwo oczekuje poprawy sytuacji w najbliższych trzech miesiącach. Przyszłe nastroje w przedsiębiorstwach prawdopodobnie będą umiarkowanie optymistyczne, choć mogą pozostawać zróżnicowane w zależności od branży.

~ Ekspert PIE
Aleksandra Wejt-Knyżewska, Zespół Foresightu Gospodarczego

Bariery dla firm

W czerwcu główną barierę utrudniającą działalność firm nadal stanowiły koszty pracownicze (69 proc.; wzrost m/m o 1 pkt. proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się rosnące ceny energii (57 proc.; bez zmian m/m) i niepewność sytuacji gospodarczej (56 proc.; wzrost m/m o 3 pkt. proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca nie zmienił się udział przedsiębiorstw zmagających się z niedostępnością pracowników (50 proc.). Lekko zwiększył się udział firm skarżących się na zatory płatnicze (46 proc.; wzrost m/m o 2 pkt. proc.). Natomiast nieco mniej firm narzekało na rosnące koszty finansowania (27 proc.; spadek m/m o 1 pkt. proc.) i niedostępność produktów (19 proc.; spadek m/m o 2 pkt. proc.).

Rosnące koszty pracownicze doskwierały przede wszystkim firmom produkcyjnym (73 proc.) i branży TSL (73 proc.). Jednocześnie przedsiębiorstwa produkcyjne częściej niż inne narzekały na rosnące ceny energii (66 proc.), a branża TSL – na niepewność sytuacji gospodarczej (62 proc.). W przypadku pozostałych barier branżą, która częściej niż inne zgłaszała problemy było budownictwo. Aż 68 proc. firm budowlanych doświadczyło trudności w związku z niedostępnością pracowników, 53 proc. skarżyło się na zatory płatnicze, 32 proc. na rosnące koszty finansowania, a 28 proc. na niedostępność produktów.

Dane do pobrania

Wyniki badań ankietowych firm

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami przedsiębiorców udzielonymi w badaniu koniunktury. Wyniki badań posłużyły do wyznaczenia poziomu MIK.

Biuletyny miesięczne i kwartalne

 • MIK Kwiecień 2024Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 1 2024Pobierz plik
 • MIK Marzec 2024Pobierz plik
 • MIK Luty 2024Pobierz plik
 • MIK Styczeń 2024Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 4 2023Pobierz plik
 • MIK Grudzień 2023Pobierz plik
 • MIK Listopad 2023Pobierz plik
 • MIK Październik 2023Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 3 2023Pobierz plik
 • MIK Wrzesień 2023Pobierz plik
 • MIK Sierpień 2023Pobierz plik
 • MIK Lipiec 2023Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 2 2023Pobierz plik
 • MIK Czerwiec 2023Pobierz plik
 • MIK Maj 2023Pobierz plik
 • MIK Kwiecień 2023Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 1 2023Pobierz plik
 • MIK Marzec 2023Pobierz plik
 • MIK Luty 2023Pobierz plik
 • MIK Styczeń 2023Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 4 2022Pobierz plik
 • MIK Grudzień 2022Pobierz plik
 • MIK Listopad 2022Pobierz plik
 • MIK Październik 2022Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 3 2022Pobierz plik
 • MIK Wrzesień 2022Pobierz plik
 • MIK Sierpień 2022Pobierz plik
 • MIK Lipiec 2022Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 2 2022Pobierz plik
 • MIK Czerwiec 2022Pobierz plik
 • MIK Maj 2022Pobierz plik
 • MIK Kwiecień 2022Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 1 2022Pobierz plik
 • MIK Marzec 2022Pobierz plik
 • MIK Luty 2022Pobierz plik
 • MIK Styczeń 2022Pobierz plik
 • MIK Grudzień 2021Pobierz plik
 • MIK Listopad 2021Pobierz plik
 • MIK Październik 2021Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 3 2021Pobierz plik
 • MIK Wrzesień 2021Pobierz plik
 • MIK Sierpień 2021Pobierz plik
 • MIK Lipiec 2021Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 2 2021Pobierz plik
 • MIK Czerwiec 2021Pobierz plik
 • MIK Maj 2021Pobierz plik
 • MIK Kwiecień 2021Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 1 2021Pobierz plik
 • MIK Marzec 2021Pobierz plik
 • MIK Luty 2021Pobierz plik
 • MIK Styczeń 2021Pobierz plik