Logotyp Miesięczny Indeks Koniunktury

Miesięczny Indeks KoniunkturyLipiec 2024

96.8
Wyjaśniamy:

MIK w lipcu spadł m/m o 2,7 pkt. do poziomu 96,8 pkt., co oznacza przewagę nastrojów negatywnych wśród przedsiębiorców. 

MIK w czasie

MIK w lipcu spadł m/m o 2,7 pkt. do poziomu 96,8 pkt., co oznacza przewagę nastrojów negatywnych wśród przedsiębiorców. Jest to już drugi z kolei miesiąc w br., w którym MIK jest poniżej poziomu neutralnego (100,0). Obecny MIK ma najniższą wartość w tym roku i jest o 5,2 pkt. niższy od najwyższej tegorocznej wartości MIK odnotowanej w lutym (102,0 pkt.). Tegoroczny odczyt dla lipca jest niższy o 0,3 pkt. od odczytu ubiegłorocznego. O pogorszeniu nastrojów przedsiębiorców w lipcowym odczycie zadecydowała, podobnie jak w badaniu czerwcowym, przewaga ocen negatywnych dla komponentów: inwestycje, wartość sprzedaży, nowe zamówienia oraz moce produkcyjne.

Dane do pobrania

Komponenty MIK

Wśród siedmiu obserwowanych komponentów MIK, odsezonowane wartości trzech (zatrudnienie, wynagrodzenia, płynność finansowa) są powyżej poziomu neutralnego, podobnie jak w badaniu czerwcowym. Jednak tylko wartość komponentu wynagrodzenia wzrosła m/m (o 3,4 pkt. do poziomu 117,1 pkt.), co wynika z obowiązującej od początku lipca podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Spadły natomiast m/m wartości wskaźników: zatrudnienie (101,1 pkt.; spadek o 3,0 pkt.) oraz płynność finansowa (121,7 pkt.; spadek o 5,0 pkt.). Mimo rosnących kosztów zatrudnienia i niesprzyjających warunków rynkowych dla biznesu, przedsiębiorstwa mają stosunkowo dobrą płynność finansową i chcą utrzymać poziom zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach. Wskaźnik inwestycje w aktywa materialne i niematerialne firm wzrósł m/m (o 2,6 pkt. do poziomu 68,7 pkt.), ale nadal pokazuje przewagę firm nieinwestujących nad inwestującymi. W lipcowym odczycie nieznacznie spadł m/m wskaźnik wartości sprzedaży (o 0,5 pkt. do poziomu 86,8 pkt.). Wartość wskaźnika liczby nowych zamówień spadła również m/m (o 3,7 pkt. do poziomu 85,9 pkt.) i jest najniższą wartością tego komponentu w br. Negatywna ocena wskaźników wartości sprzedaży oraz nowych zamówień przez przedsiębiorców ma swoje źródło m.in. w spadku dynamiki cen, szczególnie żywności w naszym kraju oraz słabym popycie ze strony zagranicznych odbiorców towarów i usług. Wartość komponentu moce produkcyjne spada już szósty z kolei miesiąc (z 101,7 pkt. w odczycie lutowym do 96,0 pkt. w lipcu). Wskazuje to na posiadanie przez firmy zbyt dużych mocy produkcyjnych przy istniejącym portfelu zamówień i skali popytu.

Dane do pobrania

MIK wg wielkości firm

W lipcowym odczycie MIK  w dużych i średnich firmach ponownie przeważają pozytywne nastroje (odpowiednio 103,9 pkt. i 101,0 pkt.), mimo odnotowanego spadku m/m o 1,9 pkt. dla dużych i 1,0 pkt. dla średnich przedsiębiorstw.  Mikrofirmy zanotowały spadek m/m wartości odczytu o 3,3 pkt. do poziomu 91,7 pkt., co oznacza dalsze pogorszenie nastrojów w tej grupie. W małych przedsiębiorstwach, mimo wzrostu m/m wskaźnika o 4,5 pkt., nadal przeważają negatywne nastroje (97,4 pkt.).

Pozytywne nastroje w dużych firmach (mimo spadku m/m wskaźnika) wynikają m.in. z dość dużego udziału przedsiębiorstw oceniających bardzo dobrze swoją płynność finansową (58 proc.). Na wartość wskaźnika MIK wpływa również fakt, że 23 proc. dużych firm zanotowało wzrost wartości sprzedaży. Utrzymujące się pozytywne nastroje wśród średnich przedsiębiorstw są wynikiem przewagi liczby firm planujących wzrost poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń nad planującymi redukcje, a także dobrej samooceny płynności finansowej. Wzrost wskaźnika w małych firmach wynika z przewagi pozytywnych odczytów dotyczących planów zatrudnienia i podnoszenia wynagrodzeń. Blisko co piąte małe przedsiębiorstwo ma zamiar podnieść płace, co jest też konsekwencją podwyższenia  minimalnego wynagrodzenia w lipcu br. Spadek wskaźnika MIK w mikrofirmach wynika przede wszystkim z niskiego poziomu inwestycji w aktywa materialne i niematerialne. 64 proc. mikroprzedsiębiorstw nie poniosło żadnych inwestycji w ostatnich trzech miesiącach.

Dane do pobrania

MIK wg branż

W lipcu tylko firmy produkcyjne odnotowały wartość wskaźnik powyżej poziomu neutralnego (111,9 pkt.) ze wzrostem m/m o 7,1 pkt. W handlu również obserwujemy wzrost m/m wskaźnika (o 0,6 pkt.), ale do poziomu poniżej neutralnego (98,8 pkt.). Firmy budowlane (99,4 pkt.) oraz z branży TSL (97,2 pkt.) odnotowały obniżenie m/m wartości MIK odpowiednio o 1,2 pkt. i 3,7 pkt., co oznacza zmianę z przewagi pozytywnych nastrojów w poprzednim miesiącu na przewagę negatywnych w bieżącym miesiącu. W lipcu odczyt MIK dla przedsiębiorstw usługowych spadł m/m o 1,8 pkt. do poziomu 91,1 pkt.

Poprawa wskaźnika MIK wśród firm produkcyjnych wynika m.in. z dobrej oceny posiadanej płynności finansowej, a także przewagi przedsiębiorstw (szczególnie dużych i średnich firm produkcyjnych) ze wzrostem wartości sprzedaży i liczby nowych zamówień nad przedsiębiorstwami notującymi spadki. Prawie połowa przedsiębiorstw produkcyjnych (47 proc.) deklaruje ponoszenie inwestycji w aktywa materialne i niematerialne. Mimo wzrostu m/m wskaźnika MIK w handlu, większość firm (39 proc.) odnotowuje spadek m/m wartości sprzedaży. Firmy handlowe zdecydowanie rzadziej deklarują ponoszenie nakładów inwestycyjnych niż ich brak (32 proc. vs. 68 proc.). Obniżeniu odczytu wskaźnika MIK w budownictwie oraz branży TSL towarzyszy spadek udziału firm ze wzrostem wartości sprzedaży i liczby nowych zamówień. Spadek wartości MIK dla usług wiąże się z bardzo niskim poziomem inwestycji – 69 proc. firm deklaruje brak inwestycji w ostatnich trzech miesiącach. Co piąte przedsiębiorstwo usługowe zanotowało mniej nowych zamówień.

Dane do pobrania

Lipcowy odczyt MIK potwierdza większość tendencji zarysowujących się w poprzednich miesiącach. Niepokoją negatywne odczyty dotyczące wartości sprzedaży, nowych zamówień, mocy produkcyjnych oraz inwestycji.

Lipcowy odczyt MIK potwierdza większość tendencji zarysowujących się w poprzednich miesiącach. Niepokoją negatywne odczyty dotyczące wartości sprzedaży, nowych zamówień, mocy produkcyjnych oraz inwestycji. Negatywna ocena wskaźników wartości sprzedaży i nowych zamówień ma swoje źródło m.in. w spadku dynamiki cen, zwłaszcza żywności w Polsce, redukcji wydatków konsumenckich tuż przed wakacjami oraz słabnącym popycie ze strony zagranicznych odbiorców towarów i usług.

Spadki wskaźników wartości sprzedaży i nowych zamówień przełożyły się na większy udział firm ze zbyt dużymi mocami produkcyjnymi w porównaniu z deklarującymi zbyt małe moce. Skutkiem sześciomiesięcznego utrzymywania się tej sytuacji jest powstrzymywanie się firm przed inwestowaniem, mimo iż mają one dobrą płynność finansową. Ponad 40 proc. przedsiębiorstw nie inwestowało w ostatnich 3 miesiącach, głównie z powodu braku takiej potrzeby.

Mamy utrzymujące się pozytywne trendy dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń. Deklarowana dobra płynność finansowa firm sprzyjać będzie utrzymaniu poziomu zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach, mimo przewidzianego w lipcu br. drugiego etapu podwyżek płacy minimalnej w Polsce. Z badania lipcowego MIK wynika, że przeszkodą w zatrudnianiu nie jest nawet to, iż główną barierą utrudniającą działalność dla 70 proc. firm są koszty pracownicze.

Nastroje przedsiębiorców w większości analizowanych branż są pesymistyczne. Natomiast widać pozytywne nastroje w dużych firmach. Można mieć nadzieję, że na poprawę sytuacji firm, szczególnie usługowych, wpłyną większe wydatki konsumentów podczas wakacji, a dostęp firm do środków unijnych wpłynie na poprawę wskaźnika inwestycyjnego, będącego jednym z warunków utrzymania długookresowych zdolności wzrostowych polskiej gospodarki.

~ Ekspert PIE
dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, Zespół Foresightu Gospodarczego PIE

Bariery dla firm

W lipcu główną barierą utrudniającą firmom działalność nadal były koszty pracownicze (70 proc.; wzrost m/m o 1 pkt. proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się rosnące ceny energii (60 proc.; wzrost m/m o 3 pkt. proc.) i niepewność sytuacji gospodarczej (57 proc.; wzrost m/m o 1 pkt. proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszył się udział firm skarżących się na niedostępność pracowników (48 proc.; spadek m/m o 2 pkt. proc.) i zatory płatnicze (44 proc.; spadek m/m o 2 pkt. proc.). Zwiększył się natomiast udział przedsiębiorstw zmagających się z rosnącymi kosztami finansowania (31 proc.; wzrost m/m o 4 pkt. proc.) i niedostępnością produktów (20 proc.; wzrost m/m o 1 pkt. proc.).

Rosnące koszty pracownicze doskwierały przede wszystkim firmom z branży TSL (76 proc.) i budowlanym (75 proc.). Na rosnące ceny energii narzekały przede wszystkim przedsiębiorstwa produkcyjne (72 proc.), a na niepewność sytuacji gospodarczej – produkcyjne (66 proc.) i z branży TSL (66 proc.). Na niedostępność pracowników i produktów skarżyły się głównie firmy budowlane (odpowiednio: 64 proc. i 28 proc.). Zatory płatnicze stanowiły problem głównie w branży TSL (55 proc.), a rosnące koszty finansowania – w produkcyjnej (37 proc.).

Dane do pobrania

Wyniki badań ankietowych firm

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami przedsiębiorców udzielonymi w badaniu koniunktury. Wyniki badań posłużyły do wyznaczenia poziomu MIK.

Biuletyny miesięczne i kwartalne

 • MIK Maj 2024Pobierz plik
 • MIK Kwiecień 2024Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 1 2024Pobierz plik
 • MIK Marzec 2024Pobierz plik
 • MIK Luty 2024Pobierz plik
 • MIK Styczeń 2024Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 4 2023Pobierz plik
 • MIK Grudzień 2023Pobierz plik
 • MIK Listopad 2023Pobierz plik
 • MIK Październik 2023Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 3 2023Pobierz plik
 • MIK Wrzesień 2023Pobierz plik
 • MIK Sierpień 2023Pobierz plik
 • MIK Lipiec 2023Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 2 2023Pobierz plik
 • MIK Czerwiec 2023Pobierz plik
 • MIK Maj 2023Pobierz plik
 • MIK Kwiecień 2023Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 1 2023Pobierz plik
 • MIK Marzec 2023Pobierz plik
 • MIK Luty 2023Pobierz plik
 • MIK Styczeń 2023Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 4 2022Pobierz plik
 • MIK Grudzień 2022Pobierz plik
 • MIK Listopad 2022Pobierz plik
 • MIK Październik 2022Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 3 2022Pobierz plik
 • MIK Wrzesień 2022Pobierz plik
 • MIK Sierpień 2022Pobierz plik
 • MIK Lipiec 2022Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 2 2022Pobierz plik
 • MIK Czerwiec 2022Pobierz plik
 • MIK Maj 2022Pobierz plik
 • MIK Kwiecień 2022Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 1 2022Pobierz plik
 • MIK Marzec 2022Pobierz plik
 • MIK Luty 2022Pobierz plik
 • MIK Styczeń 2022Pobierz plik
 • MIK Grudzień 2021Pobierz plik
 • MIK Listopad 2021Pobierz plik
 • MIK Październik 2021Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 3 2021Pobierz plik
 • MIK Wrzesień 2021Pobierz plik
 • MIK Sierpień 2021Pobierz plik
 • MIK Lipiec 2021Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 2 2021Pobierz plik
 • MIK Czerwiec 2021Pobierz plik
 • MIK Maj 2021Pobierz plik
 • MIK Kwiecień 2021Pobierz plik
 • MIK Kwartalnik 1 2021Pobierz plik
 • MIK Marzec 2021Pobierz plik
 • MIK Luty 2021Pobierz plik
 • MIK Styczeń 2021Pobierz plik